Slutseminarium för Gröna affärer genom bättre resursutnyttjande engagerade många!

2 februari, 2017

Frans Prenkert, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet inleder dagen med att prata utifrån perspektivet ”The Circular Network Economy – möjligehter och hinder för regionen”. Han menar att vi behöver komma bort ifrån det klassiska linjära systemet där varje produkt har ett tydligt slut. Istället måste vi få ihop aktiviteter, resurser och aktörer i ett cirkulärt synsätt, med nya affärsmodeller. Michael Martin, IVL – Svenska Miljöinstitutet, visade upp ett omfattande analysarbete utifrån de grunddata som projektet samlat in, om metoder och sätt att visualisera värden och flöden utifrån klimat- och miljönytta.

Ian Hamilton från Econova (econova.se), projektledare för Gröna affärer poängterar att industrin idag är hårt fokuserad på sin kärnverksamhet, med resultatet att man satsar mindre på biprodukterna. Man har också dålig kännedom om varandra och de resurseffektiva lösningar som finns, hittar man hos så kallade industriparker. Projektets uppdrag har bl a varit att kartlägga gröna affärer genom att studera överskottsenergi- och restmaterialflöden i Örebroregionen och samtidigt öka kunskapen kring och identifiera industriella samarbeten och energi- och materialutbyten. Fokusområden har varit skogsindustri, värmekraftverk, biogas- samt livsmedelsproducenter.

”För ett företag som Karlskoga Energi & Miljö AB som har fokus på gröna lokala och regionala affärer med cirkulär ekonomi som grund i affärsidén så är deltagande i projektet en självklarhet. För oss är det en stor fördel att regionen lägger ett fokus på cirkulär ekonomi och att förståelsen för dess nytta för regionen ökar. Att på detta sätt samla ihop aktörer från olika branscher ger oss dessutom en utökad arena att hitta nya utvecklingsområden med både miljömässiga och ekonomiska fördelar, säger Jörgen Lundblad, affärsutvecklare Karlskoga Energi & Miljö.”

Under seminariet deltog representanter från ovan nämnda områden och efter inledande presentationer genomfördes workshops i mindre grupper utifrån skog, biogas/livsmedel samt politik och policy. Inom skogsområdet har mycket gjort, men en hel del återstår. Intressant är att man nu har fått en ökad förståelse för sågverket – vad som är bra respektive inte bra bränsle. I gruppen för biogas och livsmedel identifierade man att industrin upplevs som öppen, medan kommunerna anses mer stängda. På matavfallssidsan har man redan idag många bra lösningar men för att ta till sig nya idéer behöver man kunna se affärsnyttan. Inom politik och policy diskuterade man betydelsen av att synliggöra och visualisera goda exempel men också att uppmärksamma och premiera dessa goda exempel. Man behöver också bli bättre på att organisera och koppla ihop offentliga aktörer med privata. Varumärkesnyttan och hållbarhetsperspektivet berördes också. Förslag på någon slags certifiering för grön ekonomi kom upp som förslag.

Stort tack till alla som aktivt medverkade under dagen. Med så många intresserade aktörer finns hopp om en fortsättning kring det påbörjade arbetet med gröna affärer.

Frans Prenkert, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet inleder dagen med att prata utifrån perspektivet ”The Circular Network Economy – möjligehter och hinder för regionen”.