Innovationsagenda Bergslagen leder till en samverkansplattform för gruvindustrin

2 april, 2019

Innovationsagenda Bergslagen leder till en samverkansplattform för gruvindustrin*

Bild: Epiroc Rock Drills AB.

Rapporten för projekt Digital Mining Hub är klar och med utgångspunkt i globala trender inom råvarusektorn samt risker kan vi konstatera att det finns goda förutsättningar för en fortsatt aktiv satsning på svensk gruv- och mineralindustri som en resurs. Svensk teknik, forskning och innovation ligger i framkant för att på ett hållbart sätt bryta de råvaror som behövs för såväl ny elektronik, fossilfri fordonsflotta som för den framtida energiomställningen.

Den pågående globaliseringen, urbaniseringen, digitaliseringen och framför allt energi- och teknikomställningen påverkar oss i Bergslagen. För att bibehålla och utveckla välstånd behöver vi fortsätta att utveckla konkurrenskraften, både nationellt och i regionen Bergslagen. Behovet av mer och fler metaller och mineraler växer, bl a på grund av befolkningsökningen, framväxten av en stor medelklass i tidigare mycket fattiga länder och inte minst omställningen av energisystemen. Här i Bergslagen har vi kompetensen, möjligheten och viljan att vara med i utvecklingen och i vissa fall leda den.

Bergslagen är en innovativ del av Sverige, speciellt när det gäller robotik, Automation/Artificiell Intelligens och miljöteknik med efterbehandling av gruvors restprodukter. Forskningen är i framkant och samverkan med industrierna för bra testbäddar finns. Geologin har stor potential; vi har råvarorna, både primära och sekundära resurser, inte minst när det gäller de sällsynta jordartsmetallerna som är avgörande för IT och förnybar energi.

Vi befinner oss centralt demografiskt, har infrastruktur samt leverantörer och underleverantörer i världsklass. Bergslagen är en attraktiv miljö, det finns en stark positiv attityd och vilja att stärka mineralbrytningen och gruvindustrin i regionen. Som ett regionalt komplement till SIP STRIMs nationella forsknings- och innovationsagenda har projekt Digital Mining Hub Bergslagen arbetat fram ’Innovationsagenda Bergslagen’ för att adressera de specifika utmaningar och möjligheter som är knutna till Bergslagen samt format en vision för Bergslagen 2030:

• Bergslagen – världsledande inom säkerhet, automation och miljömässig hållbarhet.

• Bergslagen – Centrum för samverkan, innovationer, FoU, kompetens och utbildning.

• Positiv opinion och samhälleligt stöd för gruvnäringen.

Rapporten är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Epiroc, Zinkgruvan och Örebro Universitet. Ett flertal aktörer i Bergslagen har varit involverade i gemensamma workshops för att få in flera olika aspekter och erfarenheter.

– Vi går nu in i nästa fas där fokus kommer att ligga på att genomföra de aktiviteter som har tagits fram i agendan. Det handlar i första hand om att bygga samverkansplattformen och genomföra konkreta aktiviteter som ger ett tydligt resultat. En person ska rekryteras under våren för att driva Agendan vidare med full energi, berättar Pär Lundström vid Alfred Nobel Science Park.

Kontakt och information: Pär Lundström, par@alfrednobelsp.se alt 076-580 91 47

Rapporten i digital form finns att läsa här.

* Arbetet har utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.