3D-printing – Hype or not?

30 oktober, 2020

Tillsammans med IUC Stål & Verkstad anordnade Alfred Nobel Science Park i förra veckan en teknikworkshop inom ramen för Produktion 2030. Workshopen “Additiv tillverkning metall” gav bland annat inblick i vilka möjligheter och fördelar den nya tekniken kan skapa i företagens verksamhet. Den belyste också principer eller metoder för 3D-printing och gav inblick i vilka typer av detaljer som är bäst lämpade för tillverkningsmetoden så att man på sikt kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. Under de senaste 30 åren har tekniken för 3D-printning eller additiv tillverkning (AM) utvecklats stort.

Inom vilka områden är tekniken konkurrenskraftig och när ska man använda tekniken?

Rubriken anger ett par av de förväntningar som deltagarna hade inför workshopen, och som Lars-Erik Rännar från Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitet i Östersund/Sundsvall bemötte utifrån förutsättningar och erfarenheter inom området.

Lars-Erik visade på den utveckling som har skett inom Additiv tillverkning med fokus på metall, ”AM – Hype or not?” samt tillgängliga principer för tillverkning. Svaret på när, hur och om man ska använda AM beror alltid på inom vilken bransch tekniken är tänkt att användas. Just den frågan var det också många som tog upp i den diskussion som följde och det visade sig att bredden hos företagen var stor, alltifrån låg erfarenhet till att ha kommit hela vägen till en egen pulverenhet och egen produktion. Alla var eniga om att för att utvecklas behöver man dra nytta av och lära av varandra.

Bland de deltagande företagen visade det sig att de fördelar man har sett eller använt sig av inom AM så här långt var bl a kortare ledtider, komplexa geometrier, kostnadsbesparing och mindre materialspill.

Några milstolpar i historien har varit avgörande för förutsättningar för industrins utveckling och framväxt och nu går färden mot Industri 4.0. Lars-Erik konstaterade att digitalisering är det sammanlänkade ordet för alla initiativ som görs inom Industri 4.0, där vissa hävdar att just 3D-printing är likställd med denna metod. Men det är inte bara de tekniska bitarna som behöver övervinnas. Att övertyga marknaden och få den att förstå betydelsen och behovet av den nya tekniken är en egen utmaning.

BILD: Industriella milstolpar genom historien.

Nyckelfaktorer för framtiden

Hur ska man tänka kring designfrågan, huruvida den lämpar sig för AM eller inte? Och ska det vara i plast eller metall? Vilka materialcertifikat ska användas? Frågeställningar som man med stor sannolikhet inte kan besvara på egen hand.

BILD: De principer eller metoder som finns tillgängliga avseende 3D-printing.

-Jag skulle absolut säga att man behöver vända sig till flera olika aktörer för att komma fram till vilken teknik som lämpar sig bäst för varje specifik detalj i den egna verksamheten, säger Mikael Melitshenko vid Alfred Nobel Science Park.

BILD: Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare Avancerad tillverkning, Alfred Nobel Science Park.

Och med samarbetstänket i fokus bjöd Mikael in till besök hos bl a Lasertech och Amexci i Karlskoga. Lasertech har kompetens inom flera AM-tekniker, bland annat Direct Energy Deposition. Att ta hjälp av andra var något som även Lars-Erik betonade,och som exempel visade han upp en samlad bild av ”servicebyråer”, alla med unika specialiteter, hjälp och stöd.

Avslutningsvis sammanfattade Lars-Erik i sin framtidsspaning, att marknaden över lag saknar kunskaper om 3D-printing men att det faktiskt finns bra möjligheter att utbilda sig, bl a via yrkeshögskolor, universitet och flera företag som ligger långt fram i utvecklingen. Nya affärsmodeller, regler kring design för AM och utbildning lyfte han som nyckelfaktorer för framtida utveckling.

Kontakt: Mikael Melitshenko Alfred Nobel Science Park, mikael@alfrednobelsp.se